twine oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twine oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twine oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twine oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twine oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu xe chỉ