string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string.

Từ điển Anh Việt

 • string

  /striɳ/

  * danh từ

  dây, băng, dải

  thớ (thịt...); xơ (đậu...)

  dây đàn

  the strings: đàn dây

  to touch the strings: đánh đàn

  chuỗi, xâu, đoàn

  a string of pearls: một chuỗi hạt ngọc

  a string of onions: một xâu hành

  a string of horses: một đoàn ngựa

  bảng ghi điểm (bia)

  đàn ngựa thi (cùng một chuồng)

  vỉa nhỏ (than)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (số nhiều) điều kiện ràng buộc (kèm theo quà biếu...)

  the first string

  quân bài chủ

  nơi nương tựa chính

  to have two strings to one's bow

  (xem) bow

  to have somebody on a string

  điều khiển được ai

  to harp on one string

  cứ chơi mãi một điệu

  to pull the strings

  (xem) pull

  to touch a string

  (nghĩa bóng) đụng đến tâm can

  * ngoại động từ strung

  buộc bằng dây, treo bằng dây

  lên (dây đàn); căng (dây)

  ((thường) động tính từ quá khứ) làm căng thẳng, lên dây cót (nghĩa bóng)

  highly strung nerves: thần kinh quá căng thẳng

  tước xơ (đậu)

  xâu (hạt cườm...) thành chuỗi

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chơi khăm, chơi xỏ

  (thông tục) to string someone along đánh lừa ai

  * nội động từ

  kéo dài ra thành dây; chảy thành dây (hồ, keo...)

  đánh mở đầu (bi a, để xem ai được đi trước)

  to string along with somebody

  đi với ai, đi theo ai

  to string up somebody

  treo cổ ai

 • string

  dây; (máy tính) dòng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • string

  * kinh tế

  buộc bằng dây

  dải

  dạng sợi

  dạng xơ

  dây

  dây bện

  mì sợi

  nhầy

  quánh

  sự buộc thuốc lá

  sự đan lưới

  tước

  xâu

  * kỹ thuật

  băng

  dải

  dầm cầu thang

  dây

  dây đàn

  dây thừng

  dòng

  đường kẻ

  đường kẻ nối

  đường nổi (trên tường)

  nhanh

  sợi dây

  sự căng

  sự giằng

  thanh dài

  thanh neo

  xâu

  xâu ký tự

  cơ khí & công trình:

  căng (lưỡi cưa, dây cáp)

  đai truyền tròn

  lên dây cót

  toán & tin:

  chuỗi

  chuỗi ký tự

  xâu (ký tự)

  hóa học & vật liệu:

  chuỗi ống

  điện:

  chuỗi sứ (cách điện)

  xây dựng:

  cốn thang

  dầm (cầu) thang

  dầm đỡ cầu thang

  rầm (dỡ) cầu thang

  thanh kéo giằng

  giao thông & vận tải:

  sợi ray hàn liền

  điện tử & viễn thông:

  xâu chuỗi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • string

  a lightweight cord

  Synonyms: twine

  a tightly stretched cord of wire or gut, which makes sound when plucked, struck, or bowed

  a sequentially ordered set of things or events or ideas in which each successive member is related to the preceding

  a string of islands

  train of mourners

  a train of thought

  Synonyms: train

  a linear sequence of symbols (characters or words or phrases)

  a tough piece of fiber in vegetables, meat, or other food (especially the tough fibers connecting the two halves of a bean pod)

  (cosmology) a hypothetical one-dimensional subatomic particle having a concentration of energy and the dynamic properties of a flexible loop

  Synonyms: cosmic string

  a collection of objects threaded on a single strand

  thread on or as if on a string

  string pearls on a string

  the child drew glass beads on a string

  thread dried cranberries

  Synonyms: thread, draw

  add as if on a string

  string these ideas together

  string up these songs and you'll have a musical

  Synonyms: string up

  move or come along

  Synonyms: string along

  stretch out or arrange like a string

  string together; tie or fasten with a string

  string the package

  remove the stringy parts of

  string beans

  provide with strings

  string my guitar

  Antonyms: unstring

  Similar:

  bowed stringed instrument: stringed instruments that are played with a bow

  the strings played superlatively well

  drawstring: a tie consisting of a cord that goes through a seam around an opening

  he pulled the drawstring and closed the bag

  Synonyms: drawing string

  chain: a necklace made by a stringing objects together;

  a string of beads

  a strand of pearls

  Synonyms: strand