string device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • string device

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị chuỗi