stringy meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringy meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringy meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringy meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stringy meat

    * kinh tế

    thịt có thớ to