string-bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string-bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string-bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string-bag.

Từ điển Anh Việt

  • string-bag

    /'striɳbæg/

    * danh từ

    túi lưới