string-tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string-tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string-tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string-tie.

Từ điển Anh Việt

  • string-tie

    /'striɳtai/

    * danh từ

    ca vát nhỏ bản