stringhalt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringhalt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringhalt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringhalt.

Từ điển Anh Việt

  • stringhalt

    Cách viết khác : springhalt