string band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string band.

Từ điển Anh Việt

  • string band

    /'striɳ'bænd/

    * danh từ

    ban nhạc đàn dây