stringer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringer.

Từ điển Anh Việt

 • stringer

  /'striɳə/

  * danh từ

  người lên dây đàn

  xà ngang (nối liền các cột nhà); gióng ngang (đỡ khung)

  (như) string-board

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stringer

  * kinh tế

  dùi

  máy buộc

  * kỹ thuật

  dầm cầu thang

  dầm đỡ

  dầm dọc

  là vẹt dài

  thanh giằng

  thanh kéo

  xà

  xà gỗ

  xây dựng:

  dầm đỡ cầu thang

  dầm dọc (trong cầu)

  dầm dọc phụ

  giàn kéo mái

  rầm (đỡ) cầu thang

  xà ngang

  giao thông & vận tải:

  sống dọc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stringer

  a member of a squad on a team

  a first stringer

  a second stringer

  a worker who strings

  a stringer of beads

  brace consisting of a longitudinal member to strengthen a fuselage or hull

  a long horizontal timber to connect uprights