stringer rail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringer rail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringer rail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringer rail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stringer rail

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đỡ đường tạm thời