stringer angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringer angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringer angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringer angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stringer angle

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    góc sống dọc (đóng tàu)