stringer, longitudinal beam, longitudinal member nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringer, longitudinal beam, longitudinal member nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringer, longitudinal beam, longitudinal member giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringer, longitudinal beam, longitudinal member.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stringer, longitudinal beam, longitudinal member

    * kỹ thuật

    dầm dọc