string model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • string model

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    mô hình dây