stringent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringent.

Từ điển Anh Việt

 • stringent

  /'stridʤənt/

  * tính từ

  chính xác, nghiêm ngặt, chặt chẽ (nội quy, luật pháp...)

  (tài chính) khan hiếm (tiền); khó làm ăn

 • stringent

  ngặt; chính xác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stringent

  * kinh tế

  khan hiếm (tiền)

  thiếu hàng (để bán)

  thiếu tiền (để mua)

  * kỹ thuật

  ngặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stringent

  Similar:

  rigorous: demanding strict attention to rules and procedures

  rigorous discipline

  tight security

  stringent safety measures

  Synonyms: tight