string cheese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string cheese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string cheese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string cheese.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • string cheese

    cheese formed in long strings twisted together

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).