string bean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string bean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string bean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string bean.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • string bean

    green beans with strings that must be removed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).