string-bean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string-bean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string-bean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string-bean.

Từ điển Anh Việt

  • string-bean

    /'striɳbi:n/

    * danh từ

    (thực vật học) cây đậu tây