string value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • string value

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giá trị chuỗi