string course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string course.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • string course

    * kỹ thuật

    lớp đai

    xây dựng:

    dải nối, dải đai