string along nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string along nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string along giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string along.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • string along

    Similar:

    string: move or come along

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).