string-shot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string-shot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string-shot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string-shot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • string-shot

    * kỹ thuật

    dây nổ