stringiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringiness.

Từ điển Anh Việt

 • stringiness

  /'striɳinis/

  * danh từ

  sự có thớ; sự có sợi

  tính quánh (hồ, keo...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stringiness

  * kinh tế

  độ nhầy

  độ quánh

  độ xơ