stringless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringless.

Từ điển Anh Việt

  • stringless

    /'striɳlis/

    * tính từ

    không có dây, không có dải