string tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string tie.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • string tie

    a very narrow necktie usually tied in a bow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).