string-like nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string-like nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string-like giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string-like.

Từ điển Anh Việt

  • string-like

    * tính từ

    dạng sợi