string-piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string-piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string-piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string-piece.

Từ điển Anh Việt

  • string-piece

    * danh từ

    (kiến trúc) rầm; kèo