string-board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string-board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string-board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string-board.

Từ điển Anh Việt

  • string-board

    /'striɳbɔ:d/

    * danh từ

    ván cạnh (hai bên cầu thang)