string length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • string length

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ dài xâu