string editor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string editor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string editor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string editor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • string editor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ soạn thảo chuỗi