string theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string theory.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • string theory

    (particle physics) a theory that postulates that subatomic particles are one-dimensional strings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).