string break nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string break nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string break giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string break.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • string break

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngắt chuỗi, ngắt xâu