string area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • string area

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vùng chuỗi (ký tự)