malarky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malarky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malarky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malarky.

Từ điển Anh Việt

  • malarky

    như malarkey

Từ điển Anh Anh - Wordnet