curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curve.

Từ điển Anh Việt

 • curve

  /kə:v/

  * danh từ

  đường cong, đường vòng, chỗ quanh co

  a curve of pursuit: đường đuôi

  * động từ

  cong, uốn cong, bẻ cong, làm vênh

  the road curves round the hillside: con đường uốn quanh sườn đồi

 • curve

  (Tech) đường (cong); đặc tuyến; vẽ đường cong [đ]

 • curve

  đường cong

  c. of constant slope độ cong có độ dốc không đổi

  c. of constant width độ cong có bề rộng không đổi

  c. of flexibility đường uốn

  c. of persuit đường đuổi

  c. of zero width độ cong có bề rộng không

  adiabatic c. đường cong đoạn nhiệt

  adjjoint c. đường cong liên hợp

  admissible c. đường chấp nhận được

  algebraic(al) c. đường cong đại số

  analagmatic c. đường tự nghịch

  analytic c. đường cong giải tích

  anharminic c. đường cong không điều hoà

  base c. đường cong cơ sở

  bell-shaped c. đường cong hình chuông

  bicircular c. đường lưỡng viên

  binomial c. đường nhị thức

  biquadratic c. đường cong trùng phương

  bitangential c. đường cong lưỡng tiếp

  boundary c. đường biên giới

  catenary c. đường dây xích

  central c. đường cong có tâm

  characteristic c. đường cong đặc trưng

  circular c. đường đơn viên

  complex c. đường của mớ

  confocal c. đường đồng tiêu

  concave c. đường lõm

  conjugate c.s đường cong liên hợp

  convex c. đường lồi

  consecant c. đường cosec

  cosine c. đường cosin

  cost c. đường cong giá cả

  cotangent c. đường cotg

  covariant c. đường hiệp biến

  critacal c. đường tới hạn

  cruciform c. đường chữ thập (đồ thị của x y -a y -a x =0)

  decomposed c. đường cong tách

  dextrorse c. đường cong có độ xoắn dương (đường cong bên phải)

  diametral c. đường cong kính

  directrix c. đường cong chuẩn

  discharge c. đường phóng điện

  distribution c. đường phân phối

  epitrochoidal c. đường êpitrôcoit

  equianharmonic c. đường đẳng phi điều

  equiprobability c. đường cùng xác suất

  error c. đường cong sai số

  focal c. đường tiêu

  frequency c. đường tần số, đường mật độ (phân phối)

  generating c. đường sinh

  geodesic c. đường trắc địa

  growth c. (thống kê) đường tăng

  harmonic c. đường điều hoà

  high plane c. đường phẳng bậc cao

  homothetic c. đường vị tự

  hydraulic characteristic c. đặc tuyến thuỷ lực

  hydrostatic c. đường thuỷ tinh

  hyperelliptic c. đường siêu eliptic

  hypergeometric c. đường siêu bội

  inverse c. đường nghịch đảo

  irreducible c. đường không khả quy

  isologic c. đường đối vọng

  isothermal c.s đường đẳng nhiệt

  isotropic c. (hình học) đường đẳng hướng

  kappa c. đường kapa (đồ thị của x + x y a y )

  left-handed c. đường xoắn lại

  level c. (giải tích) đường mức

  limiting c. đường giới hạn

  logarithmic c. đường hàm lôga

  logistic c. đường lôgitic (đồ thị của y=k(1+e )

  loxodromic c. đường tà hành

  neighbouring c. đường lân cận

  null c. đường đẳng hướng

  orbiform c. (hình học) đường có độ rộng không đổi

  oblique pedal c. đường thuỳ túc xiên

  oribiform c. đường có độ rộng không đổi

  orthoptic c. đường phương khuy

  oscillating c. đường dao động

  pan-algebraic c. đường phiếm đại số

  parabolic(al) c. đường parabolic

  parametric c. đường tham số

  pear c. đường quả lê

  pedal c. đường bàn đạp

  percentile c. đường phân phối

  plane c. (hình học) đường phẳng

  polar c. đường cực

  polar reciprocal c. đường đối cực

  polytropic c. đường đa hướng

  power c. đường lực lượng

  principal c. đường chính

  probability c. đường xác suất

  quartric c. đường bậc bốn

  quasi-plane c. đường hầu phẳng

  quintic c. đường bậc năm

  rational c. đường hữu tỷ

  rectifiable c, đường cầu trường được

  reducible c. đường cong tách

  regression c. đường hồi quy

  regular c. đường chính quy

  rose c. đường hoa hồng (đồ thị nose=asin 2θ )

  saw tooth c. đường răng cưa

  secant c. đường sec

  self-polar c. đường tự đối cực

  serpentime c. đường hình rắn

  shock c. đường kích động

  signoid c. đường xicnoit

  similar c.s các đường đồng dạng

  simple abnormal c. đường cong đơn bất thường

  simple closed c. đường đóng đơn

  sine c. đường sin

  sinistrorsal c. đường xoắn trái

  skew c. (hình học) đường lệch

  space c. (hình học) đường ghềnh

  star-like c. đường giống hình sao

  stress-train c. đường ứng suất biến dạng

  syzygetic c. đường hội xung, đường xiziji

  tangent c. đường tiếp xúc

  three leaved rose c. đường hoa hồng ba cánh

  trannsendental c. đường siêu việt

  transition c. đường chuyển tiếp

  triangular symmetric c. đường đối xứng tam giác

  trigonometric(al) c. đường lượng giác

  twisted c. đường xoắn

  unicursal c. (hình học) đường đơn hoạch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • curve

  * kinh tế

  đặc tuyến

  đường cong

  khúc tuyến

  * kỹ thuật

  bẻ cong

  biểu đồ

  chỗ quanh co

  cong

  đặc tuyến

  đồ thị

  đường

  đường cong

  đưòng cong hàm

  sự uốn cong

  uốn cong

  xây dựng:

  đoạn đường cong

  đoạn tuyến cong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • curve

  the trace of a point whose direction of motion changes

  Synonyms: curved shape

  Antonyms: straight line

  a line on a graph representing data

  a pitch of a baseball that is thrown with spin so that its path curves as it approaches the batter

  Synonyms: curve ball, breaking ball, bender

  Similar:

  curvature: the property possessed by the curving of a line or surface

  bend: curved segment (of a road or river or railroad track etc.)

  swerve: turn sharply; change direction abruptly

  The car cut to the left at the intersection

  The motorbike veered to the right

  Synonyms: sheer, trend, veer, slue, slew, cut

  wind: extend in curves and turns

  The road winds around the lake

  the path twisted through the forest

  Synonyms: twist

  arch: form an arch or curve

  her back arches

  her hips curve nicely

  Synonyms: arc

  crook: bend or cause to bend

  He crooked his index finger

  the road curved sharply

  curl: form a curl, curve, or kink

  the cigar smoke curled up at the ceiling

  Synonyms: kink