sheer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sheer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sheer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sheer.

Từ điển Anh Việt

 • sheer

  /ʃiə/

  * tính từ

  chỉ là; đúng là; hoàn toàn, tuyệt đối

  it is sheer waste: thật chỉ là phí công

  a sheer impossibility: một sự hoàn toàn không thể có được

  dốc đứng, thẳng đứng

  sheer coast: bờ biển dốc đứng

  mỏng dính, trông thấy da (vải)

  * phó từ

  hoàn toàn, tuyệt đối

  thẳng, thẳng đứng

  torn sheer out by the roots: bật thẳng cả rễ lên

  to rise sheer from the water: đâm thẳng từ nước lên

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vải mỏng dính, vải trông thấy da

  quần áo may bằng vải mỏng dính

  * danh từ

  (hàng hải) sự cong vểnh lên (của con tàu ở phía mũi và đuôi)

  sự chạy chệnh (khỏi hướng đã định)

  * nội động từ

  (hàng hải) chạy chệch (khỏi hướng đã định)

  to sheer off

  bỏ mà đi, rời, tránh (một người, một vấn đề)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sheer

  cause to sheer

  She sheered her car around the obstacle

  straight up or down without a break

  Synonyms: perpendicularly

  directly

  he fell sheer into the water

  Similar:

  swerve: turn sharply; change direction abruptly

  The car cut to the left at the intersection

  The motorbike veered to the right

  Synonyms: curve, trend, veer, slue, slew, cut

  absolute: complete and without restriction or qualification; sometimes used informally as intensifiers

  absolute freedom

  an absolute dimwit

  a downright lie

  out-and-out mayhem

  an out-and-out lie

  a rank outsider

  many right-down vices

  got the job through sheer persistence

  sheer stupidity

  Synonyms: downright, out-and-out, rank, right-down

  plain: not mixed with extraneous elements

  plain water

  sheer wine

  not an unmixed blessing

  Synonyms: unmingled, unmixed

  bluff: very steep; having a prominent and almost vertical front

  a bluff headland

  where the bold chalk cliffs of England rise

  a sheer descent of rock

  Synonyms: bold

  diaphanous: so thin as to transmit light

  a hat with a diaphanous veil

  filmy wings of a moth

  gauzy clouds of dandelion down

  gossamer cobwebs

  sheer silk stockings

  transparent chiffon

  vaporous silks

  Synonyms: filmy, gauzy, gauze-like, gossamer, see-through, transparent, vaporous, vapourous, cobwebby