swerve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swerve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swerve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swerve.

Từ điển Anh Việt

 • swerve

  /swə:v/

  * danh từ

  sự chệch, sự đi lệch hướng

  * nội động từ

  đi chệch, đi lệch hướng

  he never swerves an inch from his duty: anh ta không bao giờ đi chệch ra ngoài nhiệm vụ của mình một tí nào

  ball swerves in the air: bóng bật chệch lên trên không

  horse swerved suddenly: thình lình ngựa đi chệch sang lối khác

  * ngoại động từ

  làm chệch; làm (quả bóng) bật chệch lên trên không

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swerve

  * kỹ thuật

  làm lệch

  làm xiên

  sai lệch

  sự sai lệch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swerve

  the act of turning aside suddenly

  Synonyms: swerving, veering

  turn sharply; change direction abruptly

  The car cut to the left at the intersection

  The motorbike veered to the right

  Synonyms: sheer, curve, trend, veer, slue, slew, cut

  Similar:

  yaw: an erratic deflection from an intended course