yaw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yaw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yaw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yaw.

Từ điển Anh Việt

 • yaw

  /jɔ:/

  * danh từ+ (yawing)

  /'jɔ:iɳ/

  sự đi trệch đường (tàu thuỷ); sự bay trệch đường (máy bay)

  * nội động từ

  đi trệch đường (tàu thuỷ); bay trệch đường (máy bay)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • yaw

  * kỹ thuật

  lắc ngang

  sự lệch hướng

  ô tô:

  chệch hướng

  xoay quanh trục đứng

  giao thông & vận tải:

  đảo lái

  lái trệch hướng

  sự đảo lái

  sự trệch đường

  cơ khí & công trình:

  sự lắc ngang

  vật lý:

  sự trệch hướng

  y học:

  thương tổn ghẻ cóc, mụn ghẻ cóc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • yaw

  an erratic deflection from an intended course

  Synonyms: swerve

  deviate erratically from a set course

  the yawing motion of the ship

  swerve off course momentarily

  the ship yawed when the huge waves hit it

  Similar:

  gape: be wide open

  the deep gaping canyon

  Synonyms: yawn