yawn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yawn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yawn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yawn.

Từ điển Anh Việt

 • yawn

  /jɔ:n/

  * danh từ

  ngáp (người)

  to give a yawn: ngáp

  (kỹ thuật) khe hở

  * nội động từ

  há miệng, toác ra, mở ra (đồ vật)

  * ngoại động từ

  vừa nói vừa ngáp

  to yawn goodnight: vừa ngáp vừa chào để đi ngủ

  "its' very late", he yawned: anh ta vừa ngáp vừa nói "khuya lắm rồi"

  to yawn one's head off: ngáp sái quai hàm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • yawn

  * kỹ thuật

  ngáp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • yawn

  an involuntary intake of breath through a wide open mouth; usually triggered by fatigue or boredom

  he could not suppress a yawn

  the yawning in the audience told him it was time to stop

  he apologized for his oscitancy

  Synonyms: yawning, oscitance, oscitancy

  utter a yawn, as from lack of oxygen or when one is tired

  The child yawned during the long performance

  Similar:

  gape: be wide open

  the deep gaping canyon

  Synonyms: yaw