gape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gape.

Từ điển Anh Việt

 • gape

  /geip/

  * danh từ

  cái ngáp

  the gapes: bệnh ngáp (của gà);(đùa cợt) cơn ngáp

  sự há hốc miệng ra mà nhìn, sự há hốc miệng ngạc nhiên

  sự há rộng miệng

  * nội động từ

  ngáp

  há to miệng ra (con số...; vết thương...)

  (+ at) há hốc miệng ra mà nhìn

  to gape at something: há hốc miệng ra mà nhìn cái gì

  (+ for, after) ao ước, khao khát, tha thiết muốn

  to gape for (after) something: khao khát cái gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gape

  * kỹ thuật

  ngáp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gape

  an expression of openmouthed astonishment

  a stare of amazement (usually with the mouth open)

  be wide open

  the deep gaping canyon

  Synonyms: yawn, yaw

  Similar:

  goggle: look with amazement; look stupidly

  Synonyms: gawp, gawk