cut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cut.

Từ điển Anh Việt

 • cut

  /kʌt/

  * danh từ

  sự cắt, sự đốn, sự chặt, sự thái; nhát chém, nhát thái, vết đứt, vết xẻ, vết mổ

  a deep cut in the leg: vết đứt sâu ở chân

  sự giảm, sự hạ, sự cắt bớt

  a cut in prices: sự giảm giá

  vật cắt ra, miêng; đoạn cắt đi (của một vở kịch, cuốn tiểu thuyết...)

  a cut of beef: một miếng thịt bò

  kiểu cắt, kiểu may

  the cut of a coat: kiểu may một chiếc áo choàng

  (thể dục,thể thao) sự cắt bóng, sự cúp bóng

  a cut to the boundary: sự cắt bóng ra biên

  nhánh đường xe lửa; kênh đào

  bản khắc gỗ ((cũng) wood cut)

  lời nói làm tổn thương tình cảm, hành động làm tổn thương tình cảm

  sự phớt lờ

  to give someone the cut: phớt lờ ai

  (sân khấu) khe hở để kéo phông

  a cut above

  sự hơn một bậc

  short cut

  lối đi tắt

  cut and thrust

  cuộc đánh giáp lá cà

  to draw cuts

  rút thăm

  the cut of one's jib

  (xem) jib

  * ngoại động từ

  cắt, chặt, chém, thái, xén, xẻo, hớt, xẻ, đào, khắc, gọt, chạm

  to cut one's nail: cắt móng tay

  to cut a canal: đào kênh

  to cut a road through the hill: xẻ đường qua đồi

  chia cắt, cắt đứt

  to cut connexion with somebody: cắt đứt quan hệ với ai

  to cut in two: chia cắt làm đôi

  cắt nhau, gặp nhau, giao nhau

  two lines cut each other: hai đường cắt nhau

  giảm, hạ, cắt bớt

  to cut prices: giảm giá

  to cut a speech short: cắt bớt một bài nói, rút ngắn một bài nói

  (nghĩa bóng) làm đau lòng, chạm tự ái, làm mếch lòng, làm tổn thương tình cảm

  it cut me to the heart: cái đó làm tôi đau lòng

  (từ lóng) làm đau đớn, làm buốt, cắt da cắt thịt (gió, rét...)

  the cold wind cut me to the bone: gió rét làm tôi buốt tận xương

  cắt, may (quần áo)

  làm, thi hành

  to cut a joke: làm trò đùa, pha trò

  (thể dục,thể thao) cắt, cúp (bóng)

  (đánh bài) đào (cổ bài)

  phớt lờ, làm như không biết (ai)

  to cut someone dead: phớt lờ ai đi

  không dự, trốn, chuồn (một buổi họp...)

  to cut a lecture: không dự buổi diễn thuyết

  mọc (răng)

  baby is cutting his first tooth: bé mọc cái răng đầu tiên

  * nội động từ

  cắt, gọt, chặt, thái...

  this knife cuts well: con dao này cắt ngọt

  this cheese cuts easily: miếng phó mát này dễ cắt

  đi tắt

  to cut through a wood: đi tắt qua rừng

  to cut across a field: đi tắt qua cánh đồng

  (từ lóng) chuồn, trốn

  to cut away

  cắt, chặt đi

  trốn, chuồn mất

  to cut back

  tỉa bớt, cắt bớt

  (điện ảnh) chiếu lại một đoạn (để làm tăng tính kịch)

  to cut down

  chặt, đốn (cây); gặt (lúa)

  giảm bớt, cắt bớt (chi tiêu...)

  to cut in

  nói xen vào

  (đánh bài) thế chân (một người không được chơi nữa)

  (thể dục,thể thao) chèn ngang

  chèn ngang sau khi đã vượt (xe ô tô)

  to cut off

  chặt phăng ra, cắt, cắt đứt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to cut of all negotiations: cắt đứt mọi cuộc thương lượng

  to cut off the water supply: cắt nước

  to cut off all communications: cắt đứt mọi phương tiện giao thông liên lạc

  kết liễu đột ngột, làm chết đột ngột

  she was cut off in her prime: cô ta chết đột ngột trong lúc còn thanh xuân

  to cut out

  cắt ra, cắt bớt

  to cut out a passage from a book: cắt bớt một đoạn trong cuốn sách

  thôi (làm gì), thôi dùng (cái gì)

  làm mờ, áp đảo; hất cẳng (đối phương)

  to be totally cut out by one's rival: bị địch thủ hoàn toàn áp đảo; bị địch thủ hất cẳng hắn

  khác nhau

  a huge figure of a lion cut out in the rock: hình một con sư tử khổng lồ được khắc ở tảng đá

  vạch ra trước, chuẩn bị trước

  he found his work cut out for him: hắn thấy công việc của hắn đã được vạch ra từ trước

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tách (súc vật) ra khỏi đàn; bắt (tàu địch) bằng cách len vào giữa nó và bờ; ngáng đường xe sau để vượt xe trước (xe ô tô)

  bị loại ra không được đánh bài nữa

  to cut up

  (quân sự) cắt ra từng mảnh, tiêu diệt (quân địch)

  chỉ trích gay gắt, phê bình nghiêm khắc

  to cut up a writer: chỉ trích gay gắt một nhà văn

  to cut up a book: phê bình gay gắt một cuốn sách

  làm đau đớn, làm đau lòng

  to be cut up by a piece of sad news

  đau đớn do được tin buồn

  (thông tục) để lại gia tài

  to cut up well: để lại nhiều của

  to cut both ways: đòn xóc hai đầu, lá mặt lá trái

  that argument cuts both ways: lý lẽ đòn xóc hai đầu

  to cut one's coat according to one's cloth

  (xem) cloth

  to cut and come again

  ăn ngon miệng

  mời cứ tự nhiên đừng làm khách

  to cut the [Gordian] knot

  (xem) Gordian_knot

  to cut the ground from under somebody's feet

  (xem) ground

  to cut it fat

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lên mặt ta đây; làm bộ, làm tịch, nói thánh nói tướng

  cut it out!

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thôi đi!

  to cut it fine

  (xem) fine

  to cut a loss

  tránh được sự thua lỗ (do kịp thời thôi không đầu cơ nữa)

  to cut no ice

  (từ lóng) không ăn thua gì, không nước mẹ gì

  to cut and run

  (xem) run

  to cut a shine

  to cut a swath

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) to cut it fat

  to cut short

  ngắt, thu ngắn, rút ngắn

  to cut somebody off with a shilling

  cắt hết phần gia tài của ai chỉ để lại cho một siling

  to cut one's stick (lucky)

  to cut stick (dirt)

  (từ lóng) chuồn, tẩu, chạy trốn

  to cut one's wisdom-teeth (eye-teech)

  mọc răng khôn; (nghĩa bóng) đã khôn ra, đã chín chắn hơn, đã có kinh nghiệm hơn

  to cut up rough (lóng)

  to cut up rusty

  nổi giận, phát cáu

  to cut up savage (ugly)

  nổi cơn thịnh nộ, phát khùng

 • cut

  (Tech) cách cắt, kiểu cắt; chuyển cảnh (truyền hình); cắt (đ)

 • cut

  nhát cắt || cắt c. in bật, cho chạy; c. off, c. out. cắt, tắt, hãm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cut

  a share of the profits

  everyone got a cut of the earnings

  (film) an immediate transition from one shot to the next

  the cut from the accident scene to the hospital seemed too abrupt

  a trench resembling a furrow that was made by erosion or excavation

  Synonyms: gash

  a step on some scale

  he is a cut above the rest

  a wound made by cutting

  he put a bandage over the cut

  Synonyms: gash, slash, slice

  a piece of meat that has been cut from an animal carcass

  Synonyms: cut of meat

  a distinct selection of music from a recording or a compact disc

  he played the first cut on the cd

  the title track of the album

  Synonyms: track

  the style in which a garment is cut

  a dress of traditional cut

  a canal made by erosion or excavation

  (sports) a stroke that puts reverse spin on the ball

  cuts do not bother a good tennis player

  Synonyms: undercut

  the division of a deck of cards before dealing

  he insisted that we give him the last cut before every deal

  the cutting of the cards soon became a ritual

  Synonyms: cutting

  the act of penetrating or opening open with a sharp edge

  his cut in the lining revealed the hidden jewels

  Synonyms: cutting

  the act of cutting something into parts

  his cuts were skillful

  his cutting of the cake made a terrible mess

  Synonyms: cutting

  the act of shortening something by chopping off the ends

  the barber gave him a good cut

  Synonyms: cutting, cutting off

  the act of reducing the amount or number

  the mayor proposed extensive cuts in the city budget

  an unexcused absence from class

  he was punished for taking too many cuts in his math class

  separate with or as if with an instrument

  Cut the rope

  make an incision or separation

  cut along the dotted line

  discharge from a group

  The coach cut two players from the team

  form by probing, penetrating, or digging

  cut a hole

  cut trenches

  The sweat cut little rivulets into her face

  style and tailor in a certain fashion

  cut a dress

  Synonyms: tailor

  hit (a ball) with a spin so that it turns in the opposite direction

  cut a Ping-Pong ball

  intentionally fail to attend

  cut class

  Synonyms: skip

  give the appearance or impression of

  cut a nice figure

  move (one's fist)

  his opponent cut upward toward his chin

  pass directly and often in haste

  We cut through the neighbor's yard to get home sooner

  pass through or across

  The boat cut the water

  make an abrupt change of image or sound

  cut from one scene to another

  stop filming

  cut a movie scene

  make a recording of

  cut the songs

  She cut all of her major titles again

  record a performance on (a medium)

  cut a record

  create by duplicating data

  cut a disk

  burn a CD

  Synonyms: burn

  form or shape by cutting or incising

  cut paper dolls

  perform or carry out

  cut a caper

  function as a cutting instrument

  This knife cuts well

  allow incision or separation

  This bread cuts easily

  divide a deck of cards at random into two parts to make selection difficult

  Wayne cut

  She cut the deck for a long time

  reap or harvest

  cut grain

  fell by sawing; hew

  The Vietnamese cut a lot of timber while they occupied Cambodia

  penetrate injuriously

  The glass from the shattered windshield cut into her forehead

  shorten as if by severing the edges or ends of

  cut my hair

  weed out unwanted or unnecessary things

  We had to lose weight, so we cut the sugar from our diet

  Synonyms: prune, rationalize, rationalise

  dissolve by breaking down the fat of

  soap cuts grease

  have a reducing effect

  This cuts into my earnings

  cease, stop

  cut the noise

  We had to cut short the conversation

  Synonyms: cut off

  have grow through the gums

  The baby cut a tooth

  grow through the gums

  The new tooth is cutting

  separated into parts or laid open or penetrated with a sharp edge or instrument

  the cut surface was mottled

  cut tobacco

  blood from his cut forehead

  bandages on her cut wrists

  Antonyms: uncut

  fashioned or shaped by cutting

  a well-cut suit

  cut diamonds

  cut velvet

  Antonyms: uncut

  with parts removed

  the drastically cut film

  Synonyms: shortened

  (of pages of a book) having the folds of the leaves trimmed or slit

  the cut pages of the book

  Antonyms: uncut

  (of a male animal) having the testicles removed

  a cut horse

  Synonyms: emasculated, gelded

  (used of rates or prices) reduced usually sharply

  the slashed prices attracted buyers

  Synonyms: slashed

  mixed with water

  sold cut whiskey

  a cup of thinned soup

  Synonyms: thinned, weakened

  Similar:

  stinger: a remark capable of wounding mentally

  the unkindest cut of all

  deletion: the omission that is made when an editorial change shortens a written passage

  an editor's deletions frequently upset young authors

  both parties agreed on the excision of the proposed clause

  Synonyms: excision

  snub: a refusal to recognize someone you know

  the snub was clearly intentional

  Synonyms: cold shoulder

  baseball swing: in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball

  he took a vicious cut at the ball

  Synonyms: swing

  reduce: cut down on; make a reduction in

  reduce your daily fat intake

  The employer wants to cut back health benefits

  Synonyms: cut down, cut back, trim, trim down, trim back, bring down

  swerve: turn sharply; change direction abruptly

  The car cut to the left at the intersection

  The motorbike veered to the right

  Synonyms: sheer, curve, trend, veer, slue, slew

  write out: make out and issue

  write out a check

  cut a ticket

  Please make the check out to me

  Synonyms: issue, make out

  edit: cut and assemble the components of

  edit film

  cut recording tape

  Synonyms: edit out

  hack: be able to manage or manage successfully

  I can't hack it anymore

  she could not cut the long days in the office

  switch off: cause to stop operating by disengaging a switch

  Turn off the stereo, please

  cut the engine

  turn out the lights

  Synonyms: turn off, turn out

  Antonyms: switch on

  ignore: refuse to acknowledge

  She cut him dead at the meeting

  Synonyms: disregard, snub

  abridge: reduce in scope while retaining essential elements

  The manuscript must be shortened

  Synonyms: foreshorten, abbreviate, shorten, contract, reduce

  Antonyms: expand

  dilute: lessen the strength or flavor of a solution or mixture

  cut bourbon

  Synonyms: thin, thin out, reduce

  geld: cut off the testicles (of male animals such as horses)

  the vet gelded the young horse

  trimmed: made neat and tidy by trimming

  his neatly trimmed hair

  Antonyms: untrimmed

  mown: (used of grass or vegetation) cut down with a hand implement or machine

  the smell of newly mown hay

  Antonyms: unmown