switch on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switch on

  * kỹ thuật

  bật

  bật lên

  bật máy

  đóng

  đóng mạch

  đóng máy

  mở

  điện:

  bật điện

  đóng điện

  cơ khí & công trình:

  đóng mạch điện

  mở điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • switch on

  cause to operate by flipping a switch

  switch on the light

  turn on the stereo

  Synonyms: turn on

  Antonyms: switch off