switch-over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-over.

Từ điển Anh Việt

  • switch-over

    /'switʃ,ouvə/

    * danh từ

    sự chuyển sang (một cái gì...)