switch-over equipment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-over equipment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-over equipment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-over equipment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch-over equipment

    * kỹ thuật

    thiết bị chuyển mạch