switch-over condition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-over condition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-over condition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-over condition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch-over condition

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điều kiện chuyển mạch