switch off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switch off

  * kỹ thuật

  cách ly

  cúp

  ngắt

  ngắt điện

  vặn

  toán & tin:

  vặn, tắt, cúp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • switch off

  cause to stop operating by disengaging a switch

  Turn off the stereo, please

  cut the engine

  turn out the lights

  Synonyms: cut, turn off, turn out

  Antonyms: switch on