switch heel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch heel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch heel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch heel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch heel

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    gót lưỡi ghi