switch lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch lamp

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đèn hiệu ghi