switch lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch lock

    * kỹ thuật

    khóa chuyển mạch