switch-hit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-hit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-hit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-hit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • switch-hit

    bat right-handed against a left-handed and left-handed against a right-handed pitcher

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).