switch hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch hook

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    móc chuyển mạch